ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop/verkoop en tot het verrichten van diensten, zoals onderhoud en reparatie, van Nevelink, handelsnaam Nevelink, hierna te noemen de gebruiker.
 • De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als de opdrachtgever.
 • Anders luidende algemene voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 • Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 • Overeenkomsten van koop/verkoop en overeenkomsten tot het verrichten van diensten en aanvullingen/wijzigingen daarop worden zowel door schriftelijke bevestiging, als door mondelinge opdracht aan de gebruiker, bindend. De verantwoordingsstaten van de gebruiker vormen een wezenlijk onderdeel van de (mondelinge) overeenkomst.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 • Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.
 • Getoonde en/of verstrekte tekeningen, modellen, opgaven van capaciteiten en andere omschrijvingen gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • In offertes/aanbiedingen genoemde prijzen zijn exclusief:
  – BTW en/of andere heffingen van overheidswege;
  – Kosten van vervoer en verzekering;
  – Kosten van montage, service, keuringswerkzaamheden, rijklaar maken;
  – Kosten van reparatie; tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de gestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

 • De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van de opdracht of koop derden in te schakelen. De kosten van deze derden zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. De gebruiker zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De gebruiker is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of onrechtmatige gedragingen van derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van de gebruiker.

ARTIKEL 5: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN/INFORMATIE

 • Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd c.q. werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn. Bij niet tijdige levering c.q. beëindiging van de werkzaamheden dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te gesteld.
 • Levering geschiedt ter vestigingsplaats van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment dat de gebruiker de opdrachtgever heeft medegedeeld dat de zaak gereed staat, dan wel het onderhoud en/of de reparatie van de zaak van opdrachtgever is afgerond.
 • Het risico van zaken die zich vanwege te verrichten diensten onder het beheer van de gebruiker bevinden, blijft bij de opdrachtgever berusten. De opdrachtgever is verplicht de zaak adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaak zich onder het beheer van de gebruiker bevindt. De gebruiker heeft geen zorgplicht voor de zaak van de opdrachtgever, terwijl uitsluitend de opdrachtgever er op toe dient te zien dat zijn/haar zaak aan (periodieke) beurten en/of (periodiek) onderhoud wordt onderworpen.
 • Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de opdrachtgever te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de opdrachtgever, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan. De gebruiker stelt de opdrachtgever schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de opdrachtgever de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 • Als de opdrachtgever ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de opdrachtgever door het enkele verloop van één (1) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het voorafgaande laat de verplichting van de opdrachtgever de overeengekomen c.q. gebruikelijke prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet.
 • De gebruiker is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de opdrachtgever vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen, alvorens tot levering of aanvang werk over te gaan.
 • De opdrachtgever dient de gebruiker alle hem/haar bekende informatie over de zaak te verstrekken, waarbij de gebruiker mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit dit artikel voortvloeiende informatieverplichting, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de gebruiker. 

ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 • Wanneer de leveringen of de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Indien blijkt dat levering en/of het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.
 • Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt op verzoek van de opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde.

 ARTIKEL 7: RECLAMES/RETOURZENDINGEN

 • De opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. de beëindiging van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de opdrachtgever zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de begeleidingsbon/reparatiestaat en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht.
 • Voor alle (overige) reclames geldt dat indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij de gebruiker ter zake schriftelijk – via aangetekend schrijven – heeft geprotesteerd, het recht op enige aanspraak vervalt. Bij een consumentenkoop dient voornoemde schriftelijke kennisgeving uiterlijk binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek te geschieden.
 • Reclames of klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 • De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken, waaraan de opdrachtgever zal meewerken.
 • Indien retourzending van geleverde zaken noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker, indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker, indien de reclame door hem gegrond is verklaard.
 • Kleine reparaties en/of klachtenbehandeling worden tegen vergoeding van materiaal- en andere reparatiekosten, vermeerderd met € 15,00 onderzoeks- en beoordelingskosten, uitgevoerd.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

 • De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade of indirecte schade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin van het woord, behoudens voor zover aan diens grove onzorgvuldigheid en/of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
 • Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker voor schade – uit welken hoofden ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken, dan wel tot de prijs van de voor de door de gebruiker verrichtte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen, behoudens voor zover de schade aan grove onzorgvuldigheid en/of opzet van de gebruiker is te wijten. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 • Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering, behoudens voor zover de schade aan grove onzorgvuldigheid en/of opzet van de gebruiker is te wijten.
 • Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant, importeur of toeleverancier van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Overige garantie dient uitdrukkelijk schriftelijk door partijen te zijn overeengekomen, bij gebreke waarvan geen garantie door de gebruiker wordt gegeven.
 • Garantie op eerder door derden geleverde zaken, zoals bijvoorbeeld occasions, demonstratie- en showmodellen, ruildelen en onderdelen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De opdrachtgever verliest diens rechten op schadevergoeding jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak ter zake van vergoedingen van schade, indien en voor zover:
  • voormelde schade is ontstaan door ondeskundig gebruik en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de opdrachtgever;
  • voormelde schade is ontstaan doordat de opdrachtgever niet conform de door de gebruiker gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
  • voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de opdrachtgever aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  • voormelde schade is ontstaan doordat de opdrachtgever werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker;
  • voormelde schade is ontstaan nadat noodreparaties zijn uitgevoerd;
  • voormelde schade is ontstaan doordat de opdrachtgever tijdens het (proef)rijden met de zaak is blijven doorrijden, terwijl vanuit de software of display op het dashboard van de zaak rode (waarschuwings)lampen en/of waarschuwingssignalen zijn weergegeven en/of rooksignalen, stank of andere signalen inzake de zaak zichtbaar, hoorbaar of te ruiken zijn (geweest). 

ARTIKEL 9: BETALING

 • Betaling geschiedt contant bij levering of na toezending van een factuur. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd, zonder dat de opdrachtgever is gerechtigd tot verrekening, compensatie of tot opschorting van zijn/haar betalingsverplichtingen.
 • Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, zal de opdrachtgever €15,- administratiekosten zijn verschuldigd.
 • Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 • Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.
 • Alle in redelijkheid door de gebruiker in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • De gebruiker behoudt zich het eigendom van alle geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de opdrachtgever aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. Alle door de gebruiker geleverde zaken blijven derhalve eigendom van de gebruiker totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met de gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 • De opdrachtgever is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust en dat faillissement of surseance van betaling is uitgesproken.

ARTIKEL 11: VERBOD VESTIGEN ZEKERHEDEN

 • Tot op het tijdstip waarop de opdrachtgever volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de opdrachtgever niet bevoegd door de gebruiker geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen, dan wel andere zekerheden op door de gebruiker geleverde zaken te vestigen. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, de geleverde zaken (mede op grond van het overeengekomen eigendomsvoorbehoud) terughalen (waaraan de opdrachtgever op eerste verzoek van de gebruiker zal meewerken), dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

 ARTIKEL 12: INRUIL

 • Wanneer bij aankoop van een zaak tevens een zaak van de opdrachtgever wordt ingeruild, blijft de in te ruilen zaak voor rekening en risico van de opdrachtgever, tot op het moment van aflevering aan de gebruiker. De opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten van onderhoud, schades, verlies en waardevermindering, tot op het moment van aflevering aan de gebruiker.
 • De gebruiker is niet gebonden aan de overeengekomen inruilprijs, indien de feitelijke aflevering op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd. In dat geval kan een tussen partijen vooraf overeengekomen percentage bij wijze van afschrijving op de inruil-/inkoopprijs worden gehanteerd.
 • De opdrachtgever garandeert dat de door hem in te ruilen zaak zijn/haar eigendom is, vrij is van rechten en aanspraken van derden, schadevrij is, in deugdelijke en verkeersveilige staat verkeert en dat de zaak niet gemanipuleerd is met betrekking tot bijvoorbeeld kilometrage.
 • De opdrachtgever is verplicht de gebruiker alle relevante informatie met
 • betrekking tot de in te ruilen zaak te verstrekken, waarvan hij vermoedt dan wel behoort te weten dat deze van belang is voor de gebruiker.
 • De feitelijke inruil ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen als genoemd in dit artikel.

ARTIKEL 13: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

 • Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele- of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surseance van betaling de uit de overeenkomst vloeiende verplichting als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 14: OVERMACHT

 • Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de opdrachtgever gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
 • Ingeval de opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk volledige opeisbaar.

 ARTIKEL 15: ANNULERING

 • De opdrachtgever, voor zover niet zijnde een consument bij een consumentenkoop ex artikel 7:5 BW, doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen.
 • Annulering door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. In geval van annulering door de opdrachtgever, is laatstgenoemde aan de gebruiker, naast vergoeding van tenminste 20% van de koopsom c.q. overeengekomen prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake. Door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. 

ARTIKEL 16: GELEVERDE ONDERDELEN

 • Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant, importeur of toeleverancier van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Overige garantie dient uitdrukkelijk schriftelijk door partijen te zijn overeengekomen, bij gebreke waarvan geen garantie door de gebruiker wordt gegeven.
 • Het onderdeel dient voorzien te zijn van een door de gebruiker aangebracht kenmerk met datum van aankoop. Alleen onderdelen/zaken met een door de gebruiker aangebracht kenmerk met datum van aankoop worden in voorkomend geval door de gebruiker omgeruild.
 • Bij gebleken aantoonbaar defect, door de gebruiker te beoordelen, kan de gebruiker besluiten, zonder daartoe verplicht te zijn, het onderdeel om te ruilen tegen een vergelijkbaar/gelijkwaardig onderdeel. Slechts indien geen vergelijkbaar onderdeel leverbaar is, kan de gebruiker besluiten, zonder daartoe verplicht te zijn, tot terugbetaling van het aankoopbedrag.
 • De gebruiker is nimmer gehouden tot het ruilen van onderdelen of terugbetalen van het aankoopbedrag 1) na ondeugdelijke inbouw en/of montage door de opdrachtgever, 2) nadat opdrachtgever eigenmachtig reparaties of veranderingen aan de door de gebruiker geleverde zaak heeft aangebracht, 3) voordat het veronderstelde oude en/of defecte onderdeel bij de gebruiker is ingeleverd, 4) op elektronische onderdelen en plaatwerk, 5) op speciaal bestelde onderdelen.
 • Opdrachtgever kan nimmer aanspraak maken op vergoeding van de kosten voor inbouw, montage, vervoer of kosten, anders dan die van het aankoopbedrag.
 • Op speciaal te bestellen onderdelen dient de opdrachtgever eerst 50% van de verkoopprijs aan de gebruiker aan te betalen, waarna deze onderdelen door de gebruiker worden besteld.
 • Verzendkosten zijn te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever, ook bij retourzending.
 • De opdrachtgever is gehouden de gebruiker te vrijwaren terzake van alle aanspraken van welke aard ook welke derden jegens de gebruiker geldend mochten maken indien schade of letsel bij deze derden is ontstaan door of gebruik van door de gebruiker geleverde zaken. 

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 • Op de tussen de gebruiker en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker woont of is gevestigd, tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven.

Nevelink Allroad Solutions E info@nevelink.nl A Kerkhofweg 104A 7586AL Overdinkel KVK 67306705